Родителски съвет

Това е отворен форум на родителите. Място за коментари и дискусии.

Откриване учебната 2020-2021/Eröffnung des Schuljahres 2020-2021

Мили деца, скъпи родители,
Liebe Kinder und Eltern,

Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК открива учебната 2020-2021. Откриването ще се осъществи на 12.09.2020. Подробности се съобщени по електронната поща. Родителите на незаписани деца могат да поискат информация, като изпратят мейл на училището. Информацията не се публикува в интернет по съображения за сигурност.
Die Bulgarische Schule ZLATEN VEK eröffnet das Schuljahr 2020-2021. Die Eröffnung wird am 12.09.2020. Einzelheiten sind per E-Mail schon mitgeteilt worden. Die Eltern nicht eingeschriebener Kinder können Information per E-Mail an die Schule anfordern. Die Information wird aus Gründen der Sicherheit nicht im Internet veröffentlicht.

Обучението през първия срок ще се провежда онлайн. За втория срок ще направим всичко възможно да преминем на присъствено обучение, но засега не можем да обещаем това. График на занятията откривате приложен. Моля да обърнете внимание, че първото занятие е още на 13.09.2020.

Стартират записванията за учебната 2020-2021

Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК стартира записванията за учебната 2020-2021 година. Формулярът за записване може да бъде изтеглен в раздел "Downloads/Документи". // Die Bulgarische Schule ZLATEN VEK in Nürnberg startet die Anmeldungen für das Schuljahr 2020-2021. Das Anmeldeformular kann im Bereich "Downloads/Документи" heruntergeladen werden.

Формулярът трябва да бъде попълнен изцяло и подписан от родителя на детето, което подлежи на записване. Към него трябва да бъде приложено платежно нареждане, от което е видно, че таксата за учебната 2020-2021 е заплатена по банков път. Също така следва да бъде приложено обикновено копие от акта за раждане на детето. // Das Formular muss vollständig ausgefüllt und vom Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Dem Formular ist ein Überweisungsbeleg beizufügen, dem zu entnehmen ist, dass die Schulgebühr für das Jahr 2020-2021 entrichtet ist. Auch ist eine einfache Kopie der Geburtsurkunde des Kindes beizufügen.

Само онлайн-занятия от 14.03 до 19.04/Nur Online-Unterrich vom 14.03 bis 19.04

Уважаеми приятели // liebe Freunde,

Баварските училища затварят врати до 19.04. Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК също // Die Bayarischen Schulen schließen ihre Türen bis zum 19.04. Auch die Bulgarische Schule ZLATEN VEK.

Преминаваме на дистанционни занимания// Wir gehen über zum Online-Unterricht über.

Свържете се с учителката на детето си, за да уговорите с нея подробностите // Bitte setzen Sie sich mit der Lehrerin Ihres Kindes in Verbindung, um mit ihr die Einzelheiten zu besprechen.

Призоваваме родителите да направят всичко възможно децата им да участват в онлайн-занятията. В противен случай съществува риск детето да остане без свидетелство // Alle Eltern werden gebeten, darauf zu achten, dass ihre Kinder am Online-Unterricht Teil nehmen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Kinder kein Jahreszeugnis bekommen können.

Разпространи съдържание