Упътване/Anleitung

Уважаеми гости и потребители, моля настройте cookies във своя броузър, следвайки следните инструкции:


Internet Explorer:
В случай, че статус-барът на IE индицира следното:
Забранено cookie - kak изглежда.
oзначава, че има забрана. В този случай се налага настройките да бъдат променени, както следва. Първо: doubleclik върху символа. След като се отвори следният диалог, doubleclick върху елемента показан на втората картина.
Забранено cookie - kak се разрешава.
Разрешете достъпа и потвърдете акцията, следвайки примера в третата картина.
Забранено cookie - kak се разрешава за страницата на българското училище.
С това настройката е готова. За да опресните състоянието на IE - натиснете F5.
Mozilla Firefox:
При FireFox cookies настройки се намират под меню "Einstellungen".
Забранено cookie - kak се разрешава за страницата на българското училище.
Отворете диалог "Ausnahmen" и въведете URL на българското училище. Потвърдете акцията.
Забранено cookie - kak се разрешава за страницата на българското училище.
Със това настройката е готова. За да опресните състоянието, натиснете F5.